Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Godło Polski
Zmień
Kontrast

Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Rokicinach Podhalańskich

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zsprokiciny.rabawyzna.pl/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisów,.

Załączniki nie posiadają dostępnej treści,.

Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,.

Filmy nie posiadają napisów,.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Danuta FaberTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 2678663. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami: Zespół Szkolno-Przedszkolny nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D–18 a i T 29. Osoby z niepełnosprawonościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły i Przedszkola w odległości ok. 50 m od wejścia do budynków. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do przedszkola jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami - podjazd dla niepełnosprawnych. Przy głównych drzwiach wejściowych prowadzących do przedszkola znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi. W budynku przedszkola, na pierwszej kondygnacji znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku przedszkola, przy drzwiach do wszystkich pomieszczeń umieszczone są tabliczki w języku braille`a, oraz znajduje się mobilna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Do szkoły wejście boczne jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego, komunikacja: Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Komunikacja pozioma: Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa: Budynek Szkoły Podstawowej oraz budynek Gminnego Przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich nie są wyposażone w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym: Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami: Szkoła posiada na parterze toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.